Kinematic modeling and analysis of support mechanism for modular deployable antenna
FAN Xiaodong, ZHENG Xijian, TIAN Dake, GAO Xu, LIU Zhaojing, ZHANG Ke, MA Xiaoou
Chinese Space Science and Technology . 2021, (5): 37 -49 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2021.0065