Design and analysis of radiating rib space deployable antenna mechanism
TIAN Dake, SONG Yuqun, JIN Lu, GAO Haiming, LIU Rongqiang, ZHAO Bingfeng
Chinese Space Science and Technology . 2024, (2): 40 -50 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2024.0020